Inschrijven training

Adres


Training


Factuuradres


Voorwaarden

Trainingsovereenkomst

De ITpreneurs trainingsovereenkomst bestaat uit de hieronder genoemde voorwaarden:

De trainingsinformatie, het inschrijfformulier en onderstaande voorwaarden vormen samen de ITpreneurs Trainingsovereenkomst in naam van ITpreneurs Nederland BV (ITpreneurs), eigenaar van ‘Nederlands aan het Werk’ (ITpreneurs).

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de contractant onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. De contractant is een rechtspersoon of natuurlijk persoon, waarbij een rechtspersoon meerdere deelnemers kan inschrijven. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de contractant en ITpreneurs. De inschrijving van de contractant wordt, uitsluitend op basis van een volledig ingevuld inschrijfformulier, per email bevestigd door ITpreneurs. Een mondelinge aanmelding geldt eveneens doch dient te worden opgevolgd door een schriftelijke inschrijfformulier.

Inschrijfvoorwaarden

U kunt uzelf of een ander inschrijven voor een ITpreneurs Training door u in te schrijven via een online inschrijfformulier. Bij overtekening van een training, hanteert ITpreneurs de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als criterium voor het kunnen deelnemen aan de training. Kunnen wij u niet plaatsen op de voorkeursdatum, dan doen we u in overleg een ander voorstel. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u van ITpreneurs een bevestiging en een factuur toegestuurd. Twee weken voor aanvang van de training ontvangt u een uitnodiging met de aanvangstijden en een routebeschrijving. De trainingsovereenkomst vangt aan zodra u een bevestiging per email heeft ontvangen. ITpreneurs behoudt zich te allen tijde het recht voor bij onvoldoende aanmelding een training te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende training. Indien deelnemers verplaatst worden naar een andere training blijft deze ITpreneurs trainingsovereenkomst van kracht. Bij acceptatie van uw inschrijving, verplicht ITpreneurs zich tot een inspanning het trainingsprogramma zoals beschreven zonder ingrijpende wijzigingen ten uitvoer te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de training dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan en de betaling dient uiterlijk bij ons binnen te zijn vóór aanvang van de training. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van ITpreneurs vervalt niet door het niet bezoeken van de les(bijeenkomsten) door de deelnemer(s) van de training. Van wanbetaling is sprake als de trainingskosten niet voor de vervaldatum zijn betaald. In dat geval is, zonder dat hiervoor enige verdere ingebrekestelling is vereist, het hele openstaande bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente plus de ECB rente gerekend vanaf de contractdatum, direct opeisbaar. De invorderingskosten, ontstaan door het niet stipt nakomen van de betalingsverplichtingen, komen daarbij geheel voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van 15% van het uitstaande bedrag.

Annuleringsvoorwaarden en verhindering

Trainingen die door één contractant voor een groep deelnemers georganiseerd worden (in-company training) kunnen uitsluitend 30 dagen voor de geplande startdatum verzet worden. In dit geval worden annuleringskosten van de totale inschrijfkosten tot een maximum van 950 euro in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

Individuele aanmeldingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden. Als annuleringsdatum hanteert ITpreneurs de ontvangstdatum van uw annulering. Uw annuleringsdatum wordt door ITpreneurs altijd gerelateerd aan de startdatum van de training waarvoor u oorspronkelijk bent ingeschreven. Indien de annulering uiterlijk 30 dagen vóór de geplande aanvangsdatum van de training plaatsvindt, bent u 25% van het trainingsgeld verschuldigd. Bij een annulering binnen 30 dagen en twee weken voor de aanvangsdatum is dat percentage 50%. Een annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum is niet mogelijk, u betaalt dan de volledige kosten.

De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde kosten worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overkomst. Bij permanente verhindering, bekend uiterlijk twee weken voor aanvang van de cyclus, kan een deelnemer zich door een geschikte collega laten vervangen.Hiervoor wordt € 100,- per kandidaatmutatie berekend. ITpreneurs behoudt zich het recht voor in overleg met de deelnemers, voor bijzondere gevallen of overmacht de datum, tijd of locatie van geplande activiteiten te wijzigen.

Gebruik van het trainingsmateriaal

Van het door ITpreneurs verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere wijze zonder voorafgaande toestemming van ITpreneurs. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Gebruik van het trainingsmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan.

Vrijwaring

ITpreneurs verplicht zich om naar beste kunnen de overeengekomen inspanningen te verrichten tijdens de trainingen. De contractant vrijwaart ITpreneurs onvoorwaardelijk van iedere directe of indirecte (gevolg) schade en aansprakelijkheid voortvloeiend uit deelname aan de trainingen, het gebruik van de materialen en methoden welke getraind worden en de effecten van de training op de deelnemer of de organisatie van de opdrachtgever zonder dat hierover schriftelijk nadere afspraken zijn gemaakt.


* Deze vakken zijn verplicht om in te vullen.